Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities
 2. Dienstverlener: Checkd, tevens handelende onder de naam Peppermint, i.e. de rechtspersoon die door middel van een Platform (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aanbiedt.
  1. KvK-nummer: 83840885;
  1. BTW-nummer: NL863005913B01;
  1. Telefoonnummer: +31 85 009 1344;
  1. E-mail: support@check-d.com;
  1. Website: https://www.check-d.com/;
  1. Kantooradres: Sint Janssingel 92, ’s-Hertogenbosch (5211DA).
 3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst en/of Overeenkomst op afstand aangaat met Dienstverlener.
 4. Verzorger van Activiteiten: de rechtspersoon waarmee de Consument in contact komt door de Dienstverlener.
 5. Dienst: de (web) app door middel waarvan Dienstverlener de (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aanbiedt.
 6. Overeenkomst: de tussen Dienstverlener en Consument gesloten overeenkomst, met inbegrip van de overeenkomsten die door middel van een georganiseerd systeem (bijvoorbeeld het Platform) op afstand worden gesloten om verkoop op afstand van producten, digitale inhoud, en/of diensten mogelijk te maken.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Platform: de websites van Dienstverlener en de daarmee verbonden websites, (web) apps, en (mobiele) applicaties.
 9. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 1. Overeenkomst
 2. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Dienstverlener worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten (op afstand)  tussen Dienstverlener en Consument, en het op de hoogte stellen van de Verzorger van Activiteiten.
 3. In geval van  een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Dienstverlener worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de Overeenkomst als dit door Dienstverlener expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert.
 4. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover door deze wijziging door Dienstverlener te verschaffen prestatie niet wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie. Consument wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Dienstverlener niet binnen veertien (14) Dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Consument heeft ontvangen.
 5. Offertes  van Dienstverlener hebben een beperkte geldigheidsduur van een (1) Dag, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Dienstverlener heeft steeds het recht een door Consument aanvaarde offerte binnen twee (2) Dagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Dienstverlener kan Consument geen rechten ontlenen. 
 6. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.
 1. Prestatie
 2. Dienstverlener levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Dienstverlener redelijkerwijs mocht veronderstellen.
 3. Dienstverlener publiceert het aanbod namens de Verzorgers van Activiteiten op het platform, overeenkomstig de door de verzorgers van de activiteiten aangeleverde informatie. Dienstverlener aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de informatie op het Platform.
 4. Dienstverlener brengt de (potentiële) Consument en de Verzorger van Activiteiten met elkaar in contact. Waarna de Consument en de Verzorger van Activiteiten een overeenkomst met elkaar kunnen sluiten. Dienstverlener is geen partij van deze overeenkomst.
 5. De diensten die Dienstverlener aanbiedt hebben die eigenschappen die Dienstverlener ten aanzien van de diensten kenbaar heeft gemaakt. Dienstverlener staat er niet voor in dat de diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor Consument deze wil gebruiken, ook niet wanneer dit doel aan Dienstverlener kenbaar is gemaakt. De diensten kunnen in geringe mate afwijken van eventuele demo’s van diensten en/of diensten die aan Consument zijn geleverd om een indicatie te geven.
 1. Prijs en betaling
 2. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen inclusief BTW.
 3. Dienstverlener is geautoriseerd om namens de Verzorger van Activiteiten de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.
 4. Betalingen zullen geschieden via een automatische incasso of met tegoed in Euro of vrij-minuten. Kredietsaldo, in de vorm van vrij-minuten of Eurotegoeden, kan enkel worden gebruikt voor betalingen aan de Dienstverlener, en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Consument verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de order en/of de specificaties van de te leveren diensten zijn integraal voor rekening van Consument.
 6. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Dienstverlener bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Consument.
 7. Alle betalingen door Consument aan Dienstverlener dienen, voor zover niet anders is overeengekomen in de Overeenkomst, te worden gedaan op een door Dienstverlener aan te wijzen bankrekeningnummer in Euro en uiterlijk veertien (14) Dagen nadat Consument bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.
 8. Indien aangegeven door Dienstverlener is Consument gerechtigd en verplicht (ook) op andere wijze te betalen dan in geld, bijvoorbeeld – doch niet daartoe beperkt – door overdracht van goederen (inbetalinggeving).
 9. Blijft Consument na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn in gebreke, dan zal Dienstverlener hem in gebreke stellen, waardoor Consument in verzuim raakt, met in ieder geval de volgende gevolgen:
  1. Consument wordt een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente voor niet-handelstransacties (op 1-1-2020 bedroeg deze rente 2% per jaar) over de openstaande factuur/facturen;
  1. Consument wordt incassokosten verschuldigd, welke als volgt worden berekend over het nog openstaande gedeelte van de hoofdsom:
   1. over de eerste € 2.500,00: 15%;
   1. over de volgende € 2.500,00: 10%;
   1. over de volgende € 5.000,00: 5%;
   1. over de volgende € 190.000,00: 1%;
   1. boven de € 200.000,00: 0,5%;
   1. de incassokosten bedragen ten minste € 40,00 en ten hoogste € 6.775,00.
 10. Door Consument gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Consument vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).
 1. Herroepingsrecht
 2. Dienstverlener sluit het herroepingsrecht van Consument, door dit tijdig te vermelden voor het sluiten van de Overeenkomst, voor de volgende diensten uit:
  1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   1. De uitvoering is begonnen met voorafgaande instemming van de Consument; en
   1. De Consument heeft verklaard dat haar herroepingsrecht verliest zodra de Dienstverlener de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
  1. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.
 1. Intellectuele en industriële eigendom
 2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Dienstverlener de auteursrechten, octrooirechten, en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verrichte werkzaamheden, gedane aanbiedingen, afbeeldingen, video’s, ontwerpen, software, enz.
 3. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van Dienstverlener ongeacht of aan Consument voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 4. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Dienstverlener aan Consument wordt verstrekt, blijft eigendom van Dienstverlener en mag door Consument alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
 5. Consument zal de informatie van Dienstverlener niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.
 1. Kwaliteit en klachten
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Dienstverlener.
 3. Consument kan contact opnemen via de contactgegevens vermeld in Artikel 1.1 (telefonisch, per brief, per email) met Dienstverlener voor vragen of klachten. Dienstverlener zal de klachten zo spoedig mogelijk beantwoorden.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
 2. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.
 3. Uitsluitend de rechtbank die bevoegd is ter zake van de gemeente waar Dienstverlener gevestigd is, is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst. Indien een andere rechtbank bevoegd is in de gemeente waar Consument woonachtig is, is deze rechtbank medebevoegd.